Regulamin Lejdis Studio

REGULAMIN DODATKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 18 MAJA DO MOMENTU ODWOŁANIA

 1. Na zajęcia należy przyjść przebranym – pod ubraniem wierzchnim zaleca się mieć strój do ćwiczeń lub być ubranym w taki sposób, aby przebranie obejmowało jedynie zmianę spodni.
 2. W toalecie może przebywać na raz jedna osoba.
 3. Po wejściu na teren studia należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przeznaczonym płynem, następnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, ususzyć je i dopiero podejść do recepcji.
 4. Zaleca się zabranie swojej maty do ćwiczeń z domu.
 5. Przed oraz po zajęciach należy zdezynfekować używany przez siebie sprzęt (rurkę, koło lub szarfę) przeznaczonymi do tego środkami znajdującymi się na sali.
 6. Jeśli jesteś objęta kwarantanną – powiadom nas o tym i nie przychodź.
 7. Nie wolno ćwiczyć w parach. Jedyną osobą asekurującą na zajęciach może być instruktor/instruktorka.
 8. Należy słuchać uważnie instruktora/instruktorki celem uniknięcia zbędnej asekuracji.
 9. Po wybraniu miejsca na Sali należy unikać kontaktu z innymi ćwiczącymi (nie zmieniamy rurki, nie podchodzimy do innych ćwiczących, staramy się zachować bezpieczną odległość od siebie).
 10. Po zajęciach, jeśli korzystałaś z naszej maty/kostek/gum oporowych/pasów do jogi – umyj ręce jeszcze zanim zaczniesz się przebierać.
 11. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa klientki podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

1 Uczestnictwo w zajęciach

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole LEJDIS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej rezerwacji i płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu. Zajęcia odbywają się od określonej dla danego miasta ilości i lokalizacji osób na sali. W sytuacji niewystarczającej ilości osób szkoła ma prawo odwołać zajęcia.

Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Lejdis Studio w celu weryfikacji płatności i okazania (odpowiednio) karty członkowskiej lub kart upoważniających do udziału w zajęciach to jest Multisport Plus, Medicover Sport, Fit Profit oraz karnety.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii- pierścionki, bransoletki.

Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
Przed i po zajęciach uczestnik ma obowiązek przetarcia rury do pole dance odpowiednim, wskazanym przez instruktorkę płynem.
Zabrania się, by uczestnik sam rozkręcał czy przykręcał sprzęt.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
Lejdis Studio jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

2 Nieobecność na zajęciach

Użytkownicy kart partnerskich (Multisport  Plus, Medicover Sport, Fit Profit) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej równowartości jednorazowego wejścia na zajęcia Pole Dance i Aerial w Lejdis Studio Zgierz (25 zł) w recepcji klubu.
Kaucję będzie można odebrać w przypadku definitywnego zrezygnowania z zajęć.
Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej do 12:00 danego dnia.
W przypadku utracenia kaucji klient będzie musiał wpłacić kolejną kaucję, by móc korzystać z kolejnych zajęć.
Zaś osoba posiadająca karnet, będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku nie odwołania zajęć.

3 Płatności

Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na stronie https://zgierz.lejdisstudio.com/ i posiada kartę członkowską Lejdis Studio Zgierz.
Za wydanie nowej karty członkowskiej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia poprzedniej, pobierana jest opłata w wysokości 19.99 zł.Lejdis Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Lejdis Studio oraz na stronie internetowej https://zgierz.lejdisstudio.com/
Istnieje kilka form płatności za zajęcia, kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość najdogodniejszej dla siebie formy płatności: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, karty Multisport Plus, Medicover Sport i Fit Profit.
Opłaty można dokonać gotówką oraz kartą. Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

4 Bezpieczeństwo

Lejdis Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Lejdis Studio i osób działających z ramienia Lejdis Studio.
Za mienie uczestników zajęć Lejdis Studio nie ponosi odpowiedzialności.
Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że instruktor potwierdzi że uczestnik zajęć może daną figurę wykonać.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
Lejdis Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
Na zajęcia Pole Dance obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami, kremami, oliwkami itp.
Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu pole dance.
Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 14. rok życia za zgodą opiekuna.
Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
Osoby przebywająca na terenie Lejdis Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Lejdis Studio i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
Na terenie Lejdis Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

5 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

Istnienie grupy warunkuje liczba kursantów uczęszczających regularnie na zajęcia.
W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Lejdis Studio ma prawo rozwiązać grupę i odwołać zajęcia.
W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Lejdis Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
W sytuacjach losowych Lejdis Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w LS najpóźniej do 12:00 rano dnia zajęć.
Rezerwacje odwołane po tym terminie podlegają weryfikacji a Lejdis Studio zastrzega sobie prawo do zajęcia kaucji za nieterminowe odwołanie rezerwacji.
Lejdis Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej https://zgierz.lejdisstudio.com/
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Lejdis Studio Zgierz, wszystkich uczestników i instruktora.

6 Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Lejdis Studio i jego patronów. Uczestnik zajęć oraz imprez organizowanych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w Internecie – stronie internetowej Lejdis Studio Zgierz, portalach społecznościowych Lejdis Studio Zgierz itd. Udostępnione zdjęcia są wrzucone do Internetu nieodwracalnie. Uczestnik zajęć Lejdis Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lejdis Studio Zgierz, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.